Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Jätteellä on väliä – uusi kiertotalouden edelläkävijöihin keskittyvä tutkimushanke

Tutkimusryhmäni sai viime syksynä Liikesivistysrahaston projektiapurahan hankkeeseen ”Waste Matters – Change agents’ engagement in circular economy transformation”. Tutkimushanke mahdollistaa nuoren, lähinnä ulkoisella rahoituksella toimivan tutkimusryhmän toiminnan jatkuvuuden ja on siksi erittäin tärkeä ryhmällemme. Näissä Liikesivistysrahaston blogikirjoituksissa tulemme kertomaan kuulumisiamme myös jatkossa. Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa esittelen hieman tutkimusryhmäämme ja uutta kaksivuotista hanketta (1.8.2020─31.7.2022).

Ruokahävikin ja jätteen liiketaloudellinen tutkimusryhmämme, lempinimeltään ”Wastebusters”, syntyi Tampereen yliopistoon vuonna 2016, kun Emil Aaltosen säätiö myönsi meille rahoituksen ruokahävikin vähentämistä koskevaan kolmevuotiseen tutkimushankkeeseen. Ryhmän vetäjänä toimii tämän artikkelin kirjoittaja, palvelujen ja kaupan tenure track -professori Elina Närvänen. Ryhmän alkuperäisiä jäseniä ovat kauppatieteiden tohtorit Malla Mattila, Nina Mesiranta ja Anna Heikkinen. Lisäksi ryhmään kuuluu kiinteästi väitöskirjatutkija Ulla-Maija Sutinen. Tutkimusryhmään on viime vuosina kiinnittynyt myös muita väitöskirjatutkijoita, tutkimusapulaisia ja opinnäytteiden tekijöitä. Ryhmän tutkijoiden taustat ovat markkinoinnissa ja yrityksen johtamisessa, vastuullisessa liiketoiminnassa sekä sosiologiassa, mutta yhteisenä nimittäjänä on kiinnostus kestävän liiketoiminnan ja kuluttamisen edistämiseen tutkimuksen keinoin. Tämän lisäksi meitä yhdistää laadullisten tutkimusmenetelmien osaaminen ja tulkitseva tutkimusote.

Ruokahävikki ja jäte on osoittautunut erittäin hedelmälliseksi tutkimusaiheeksi niin tieteellisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Aihe on monitieteinen sekä moninäkökulmainen ja kytkeytyy liiketaloustieteissä ajankohtaiseen kestävyyden teemaan. Aihepiiriin liittyvät uudet liiketoimintamallit ja palveluinnovaatiot ovat olleet pinnalla myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. EU ja YK ovat nostaneet aihepiiriä esiin mm. tulevien vuosikymmenten kiertotalouteen liittyvissä tavoitteissaan.

Aiheen ajankohtaisuus ja relevanssi sekä oma innostuksemme ja erinomaisesti sujunut yhteistyömme on saanut aikaan, että meistä on viime vuosien aikana tullut erittäin tehokas ja tuloksellinen tutkimusryhmä. Olemme julkaisseet useita tieteellisiä artikkeleita kansainvälisesti korkeatasoisissa julkaisuissa sekä toimittaneet kansainvälisen teoksen ”Food Waste Management: Solving the Wicked Problem” (Palgrave Macmillan, 2020). Lisäksi olemme julkaisseet useita konferenssipapereita ja ohjanneet opinnäytetöitä. Olemme myös keränneet erilaisia aineistoja ja osallistuneet monenlaisiin ruokahävikkiin liittyviin tapahtumiin. Näitä aineistoja ja aiemman hankkeen aikana kertynyttä teoreettista ymmärrystä on tarkoitus hyödyntää nyt alkavassa uudessa hankkeessa. Lisäksi tulemme tekemään aihepiiriin liittyvää yhteistyötä kansainvälisten ja kansallisten tutkijaverkostojemme kanssa.

Uusi hanke on kehystetty erityisesti kiertotalouden näkökulmasta. Kiertotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa pyritään pois lineaarisista talousmalleista kohti materiaalien ja resurssien mahdollisimman tehokasta ja hyödyllistä käyttöä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Kiertotalouden tutkimus on perinteisesti painottunut resurssikiertojen optimoimiseen ja teollisiin sekä logistisiin prosesseihin. Vasta viime vuosina kiertotalouden tutkimukseen on tullut mukaan liiketoimintaosaaminen ja aivan viimeisimpänä kuluttajakäyttäytymiseen liittyvä tutkimus.

Tutkimushankkeessamme tuotetulla tutkimustiedolla on kysyntää kiertotalouden tutkimuksessa. Pyrimme tuottamaan teoreettista ymmärrystä myös kotikentillemme liiketaloustieteisiin esimerkiksi kiinnittymällä tieteenalojen relevantteihin teoreettisiin keskusteluihin, kuten palveluekosysteemitutkimukseen sekä kestäviä arvolupauksia ja liiketoimintamalleja koskeviin tutkimussuuntauksiin. Suomalaiset yritykset ja organisaatiot hyötyvät tutkimushankkeestamme, sillä hanke tarjoaa konkreettisia mahdollisuuksia yhteistyöhön keskeisten sidosryhmien, kuten kulutusyhteisöjen ja aihepiirin tutkijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena voi syntyä myös ideoita uusiksi kiertotalouden tuote- ja palveluinnovaatioiksi tai jopa uusiksi konsepteiksi ja liiketoimintamalleiksi.

Elina Närvänen

Palvelujen ja kaupan tenure track -professori, Tampereen yliopisto

Twitter: @elinanarvanen