Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhisen tervetuliaispuhe

Liikesivistysrahaston perustamisen 100-vuotisjuhla, Finlandia-talo 7.11.2019

Arvoisa eduskunnan puhemies

Hyvät kutsuvieraat

Hyvät Liikesivistysrahaston kumppanit ja ystävät

Kuluvan vuoden alkupuolella julkaistun Liikesivistysrahaston 100- vuotishistoriikin nimeksi valikoitui lopulta ”Talouden liikettä ja sivistystä”. Sitähän toimintamme juuri on ollut. Sata vuotta talouden liikettä ja sivistystä. Elinkeinoelämän ja akateemisen maailman tiivistä ja menestyksellistä yhteistyötä.

Nappaan kiinni tuosta sanasta sivistys. J.V. Snellman määritteli sivistyksen mm. näin: ”Yksilön sivistys on sitä, että ihminen ymmärtää ajan hengen ja oman asemansa siinä” Eikö olekin osuvasti sanottu? Myös hyvin ajattomasti. Tuolla määrittelyllä on suora yhteys tämän päivän jatkuvan oppimisen vaateeseen. Meidän tämän päivän yksilöiden on ymmärrettävä, että osaamistamme on päivitettävä kaiken aikaa. Työn murroksessa yksilön vastuu omasta työmarkkina-arvostaan korostuu.  Oppimaan oppimisesta on tullut tärkein työelämätaito.

Vanhakantainen sana liikesivistys oli yleisessä käytössä vielä sata vuotta sitten. Sillä haluttiin kuvata niitä taitoja, tietoja ja hyveitä, joita tarvittiin liike-elämässä.

Perustajamme – aikansa liikemiehet, kansallismieliset fennomaanit – uskoivat liikesivistyksen olevan avain suomalaisen talouselämän ja kansakunnan menestykseen. Vastikään itsenäistynyt kansakunta tähtäsi kansainvälisille markkinoille, joilla pärjäisivät vain sivistyneet ja kansainväliset liikemiehet. Kauaskatseiset perustajamme olivat niin oikeassa kuin vain voivat olla. He olivat oman aikansa visionäärejä. He näkivät tarpeen perustaa Liikesivistysrahasto tukemaan suomenkielistä kauppakorkeakoulua ja sen opiskelijoita.

Heillä oli hieno unelma. Unelma, joka toteutui. Ja sitä me tänään saamme nöyrän ylpeinä ja kiitollisina juhlia. Liikesivistysrahaston tarina on upea. Sata vuotta talouden liikettä ja sivistystä. Sukupolvi toisensa jälkeen olemme pystyneet toteuttamaan visionääristen perustajiemme tahtoa. Olemme tänään johtava kauppatieteellisen tutkimuksen sekä liiketalouden koulutuksen taloudellinen tukija. Alusta lähtien rahastomme tehtävänä on ollut toimia lähellä liike-elämää ja rakentaa tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palveleviksi.

Mutta mitä on liikesivistys huomenna? 1920-luvulla, itsenäisyytensä ensi askeleita vaikeiden talousvaikeuksien keskellä ottanut kansakunta tarvitsi koulutettuja liikemiehiä. Heille opetettiin kirjanpitoa ja vieraita kieliä; ensin saksaa ja sittemmin myös englantia. Myös opintomatkoja ulkomaille tuettiin. Näin jälkikäteen arvioiden perustajamme lukivat taitavasti oman aikansa toimintaympäristön kehitystä. Heidän ihailtava näkemyksellisyytensä on osa isänmaamme menestystarinaa. Suomi on tänään avoin kansantalous, jonka hyvinvoinnin perusta tukeutuu vahvasti vientiin.

Juhlistamme pitkäaikaista toimintaamme hetkenä, jossa globaalit muutostrendit ovat voimakkaita ja niiden kulmakertoimet ovat monelta osin edelleen jyrkkeneviä. Digitalisaatio ja ilmastonmuutos ovat vahvoina muutosvoimina läsnä kaikkialla. Ne ohjaavat ihmisten, yksilöiden, kuluttajien, äänestäjien käyttäytymisen muutosta tavalla, josta meillä ei ole aiempaa kokemusta

Pohdin yhdessä professori Mika Pantzarin ja toimitusjohtajamme Johanna Vesterisen kanssa muutama viikko sitten Helsingin Sanomien kirjoituksessa liikesivistyksen tulevaa tarvetta. Päädyimme johtopääkseen, että se osa-alue missä meillä nyt on liikkeenjohdossa suurin osaamistarve – osin jopa vaje – on näkemys tulevasta. Perustellusti voimme kysyä, onko meillä riittävästi kyvykkyyttä muutosten älykkääseen tulkintaan.

Vastaamatta suoraan tähän esittämääni kysymykseen totean kuitenkin, että meidän on tehtävä muutosten tunnistamisesta ja tutkitun tiedon omaksumisesta sekä uuden oppimisesta osa suomalaista yleissivistystä.

Tämä on iso haaste ja samalla mahdollisuus myös meille Liikesivistysrahastossa. Meillä on oltava se ymmärrys, että sivistys on kykyä nähdä huomiseen ja Katri Saarikiven sanoin, sivistys on samalla kykyä tehdä tiedettä ja luoda uutta.

Mahdollisuutemme avautuu siinä, että historiallisen syvän ja nopean muutoksen toimintaympäristössä ja samalla hetkessä, jossa näkyvyys huomiseen on utuinen, tarve näkemyksellisyyttä edistävälle tutkimustyölle kasvaa. Meidän tehtävämme ei ole enää edistää liikemiesten kielitaitoa. Sen sijaan tehtävämme on tukea tutkijoita, jotka auttavat oman työnsä kautta uusia yritysjohtajia tulevaisuuden ilmiöiden lukemisessa ja ymmärtämisessä. Kompleksinen maailma tarvitsee johtajia, jotka ovat uteliaita ja jotka osaavat tehdä oikeita kysymyksiä oppiakseen, kehittyäkseen ja kehittääkseen.

Arvoisat kutsuvieraat

Liikesivistysrahasto on juhlakunnossa. Taloutemme on vahvempi kuin koskaan. Me saamme kiittää edeltäjiämme muun ohessa siitä, että meille on kehittynyt vakaa arvopohja. Toimintamme on moraalis-eettisesti kestävällä ja samalla korkealla tasolla. Haluan tulkita niin, että olemme yhteistyökumppaniemme ja sidosryhmiemme keskuudessa luotettava ja arvostettu toimija. Vaikka moni asia ympärillämme muuttuu – ehkä rajustikin – uskon arvopohjaisen toiminnan painoarvon ja arvostuksen säilyvän – jopa vahvistuvan.

Sen lisäksi että meillä on perusta kunnossa, meillä on aito tehtävä ja roolimme suomalaisessa yhteiskunnassa. Edellä kuvaamallani tavalla meidän pitää osata yhdessä keskeisten sidosryhmiemme kanssa lukea tulevaisuutta. Sen lisäksi meidän pitää rakentaa tulevaisuutta. Meidän pitää jatkossakin osata valita oikeat apurahakohteittemme painoalueet.

Oleellista on, että olemme apurahoja jakavana rahastona vahvasti mukana rakentamassa tulevaisuuskestävää Suomea. Suomea, joka on uudistuva, osaava, kestävään elämäntapaan nojautuva, suomalaiseen arvopohjaan tukeutuva, uutta teknologiaa hyödyntävä, myös nuoria kuunteleva. Ja toki taloudeltaan terve ja kestävä.

Liikesivistysrahasto on juuriltaan vahvasti suomalainen instituutio. Ydintehtävämme on jatkossakin tukea elinkeinoelämämme toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan hyvinvointia edistäviä hankkeita apurahoin. Huolella hoidetun taloutemme ja toimintaamme vahvasti sitoutuneiden yhteistyökumppaneittemme ja ystäviemme turvin katsomme luottavaisesti tulevaan.

Hyvät Liikesivistysrahaston ystävät

Tämä juhlahetki tarjoaa minulle otollisen paikan kiittää meille tärkeitä tahoja. Nöyrin mielin hallituksen kokouksesta toiseen tunnen syvää kiitollisuutta lahjoittajiamme kohtaan. Jatkuva lahjoitusten virta on toimintamme jatkuvuuden mahdollistaja. Lämmin kiitos kaikille sadan vuoden aikana toimintaamme tukeneille ja luonnollisesti erityiskiitos teille – tässä juhlassa läsnäoleville lahjoittajille ja lahjoittajien edustajille.

Liikesivistysrahaston olemuksen ydin rakentuu siitä lukemattomien ihmisten joukosta, jotka ovat halunneet eri rooleissaan antaa osan sydämestään tälle hienolle toiminnalle. Oli sitten kyse meidän hallinnossamme eri tehtävissä toimivista ihmisistä tai palkatusta henkilökunnastamme. Kaikki me yhdessä muodostamme tiiviin perheen. Tämän hetkisenä perheen päänä – kiitos teille kaikille uskomattomasta sitoutumisesta. Toivon kovasti, että kiitokseni välittyisivät myös alueille. Juuri vahva aluetoimintamme tekee meistä oman näköisemme.

Liikesivistysrahaston juuret ja syntyhistoria vie meidät osaksi myös nykyisen Aalto-yliopiston historiaa ja syntyä. Olemme perustajajäsen ja tämän päivän merkittävä yhteistyökumppani. Historiamme velvoittaa meitä pitämään suomalaisen kauppakorkeakoulutoiminnan lippua korkealla. Kiitokseni tiiviistä yhteistyöstämme Aalto-yliopistolle. Samoin kiitokseni kaikille muille toimintaamme lähellä oleville Suomen yliopistoille ja korkeakouluille. Hyvä yhteistyömme jatkukoon.

Me tämän päivän Liikesivistysrahaston toiminnasta ja jatkuvasta menestyksestä vastuussa olevat emme kaikkea menneestä muista, mutta se ei saa olla esteenä sille, etteikö minulla ole valtakirjaa kaikesta yhteisestä teitä kaikkia kiittää. Toimintamme tämän päivän vaikuttavuus antaa tähän erinomaiset perusteet.

Näillä ajatuksilla ja sanoilla haluan toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi juhlistamaan yhteisen Liikesivistysrahastomme 100 vuotta. Olkoon juhlamme sivistyksen ja hauskan yhdessäolon juhla.


Reijo Karhinen
Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos

Liikesivistysrahaston 100-vuotisjuhla 7.11.2019
Finlandia-talo