Tuomas Möttönen

Yrittäjyyskasvatukseen soveltuva oppi- ja tietokirja yrittäjistä ja yrittäjyydestä julkaistaan Yrittäjän päivänä 5.9.

Yrittäjyydellä on suuri vaikutus yhteiskunnan kehitykseen. Jotta yrittäjyyden merkitys ymmärretään nyky-yhteiskunnassa, on syytä tuntea yrittäjyyden ja yrittäjien historia. Yrittäjyyden ymmärtämistä historiallisena ilmiönä tarvitaan myös yrittäjyyskasvatuksessa, mikä on keskeisessä asemassa koulutuspolitikassa.  

Väitöstutkimustani tehdessäni havaitsin, että yrittäjyydestä ei ole tehty historiallisia tarkastelua. Yrittäjyyskasvatuksesta on yleensä vähän oppimateriaalia. Olen saanut valmiiksi kirjan Yrittäjät Suomessa – elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan (Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja). Kirja julkistetaan Yrittäjän päivän pääjuhlassa Tampereella 5.9. Kyseessä on oppi- ja tietokirja yrittäjyydestä. Kirjan pääosa muodostuu omasta post doc- tutkimukseen liittyvästä yrittäjyyden historiallisesta tarkastelusta. Tällä luodaan pohjaa yrittäjyyden ymmärtämiselle historiallisena ilmiönä. Kirja sisältää lisäksi yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden täydentäviä artikkeleita, joissa valaistaan yrittäjyyden asemaa nyky-yhteiskunnassa kertomalla siitä, miten yrittäjyyskasvatuksen avulla Suomea kehitetään yrittäjyysyhteiskunnaksi.

Vastaavaa yrittäjyyden ja yrittäjien historiaa käsittelevää kotimaista teosta ei ole aikaisemmin ilmestynyt. Yrittäjyystutkimuksen kotimaisen pioneerin professori Matti Peltosen Yrittäjyys (Otava, 1986) kirjan ilmestymisestä on yli 30 vuotta. Ronald Fagerfjäll on tehnyt ruotsalaisen yrittäjien historiasta oppikirjamaisen yleisteoksen Entreprenörernas svenska historia (Liber, 2011).

 

Keskeinen kirjan sisältö

 

”Yrittäjät Suomessa” kirjassa kuvataan suomalaisten yrittäjien historia 1800-luvun puolivälistä nykyaikaan. Kirja tuottaa tietoa yrittäjyyden kehityksestä. Teos auttaa ymmärtämään Suomen talouden kehitystä ja sitä, miten yrittäjyys on muuttunut yhteiskunnan kehityksen myötä. Kirjassa selvitetään yrittäjyyden ja yhteiskunnan välistä suhdetta kuvaamalla yrittäjyyden institutionaalisten olosuhteiden muutosta ja kehitystä. Teos luo yleiskäsitystä yrittäjistä ja yrittäjyydestä. Mukana on myös kuvauksia eri aikojen ja alojen tunnetuista suomalaisista yrittäjästä.

Kirja on yleistajuinen oppikirja. Kirjaa voidaan käyttää yrittäjyyskoulutuksessa ja eri oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa. Se on tarkoitettu lähinnä korkeakoulutasoiseen opetukseen, mutta sitä voidaan hyödyntää eri oppilaitosten yrittäjyysopetuksessa, yrittäjyysopettajien koulutuksessa sekä yleensä yrittäjien jatkokoulutuksessa.

Kirjaan sisältyy täydentäviä artikkeleita jyväskyläläisiltä yrittäjyyden asiantuntijoilta ja yrittäjäopettajilta. Näin kirjaan saatiin käytännön näkemystä yrittäjyysopetuksesta. Kirjaan tekemiseen ovat osallistuneet yliopettaja, KTT Minna Tunkkari-Eskelinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), lehtori, KTM Riku Ojanperä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), yliopistonopettaja, KTT Päivi Patja (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) ja yrittäjyysasiantuntija, YTM Niina Helin (Gradia).

Kirjassa kuvataan myös yrittäjyyden ajankohtaisia ilmiöitä, kuten yrittäjyyden ekosysteemejä ja kasvuyrittäjyyttä. Päivi Patja, Riku Ojanperä ja Niina Helin tuovat omassa artikkelissaan esille koulutuksellisen yhteistyön merkitystä yrittäjyyden edistämisessä. Artikkelissa havainnollistetaan kotimaista yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta esittelemällä Jyväskylän seudulla tehtyä oppilaitosyhteistyötä. Tämän yhteistyön osapuolina ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Sen taustalla vaikuttaa oppilaitosten yhteinen EduFutura-yrittäjyystrategia.

 

Kirjan ajankohtaisuus ja kirjan sovellettavuus yrittäjyyskasvatuksessa

 

Yrittäjyyskasvatuksen lisääntyvä merkitys näkyy erilaisissa koulutus- ja opetusohjelmissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi maaliskuussa vuonna 2017 uudet linjaukset yrittäjyyden edistämiseen, yrittäjyyskoulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen [i]. Opetushallitus julkaisee marraskuussa opetussuunnitelman perusteet, jotka tulevat voimaan vuonna 2021 alkavassa opetustyössä. Yrittäjyyskasvatuksella tulee olemaan merkittävä asema.

Yrittäjyyskasvatuksen korostaminen on kansainvälinen ilmiö. Euroopan Komissio aloitti ”Yrittäjyys 2020” -toimintaohjelman vuonna 2013. Sen tavoitteena on nostaa yrittäjyyskasvatus keskeiselle sijalle sekä yleensäkin edistää yrittäjyyttä ja innovointikulttuuria Euroopassa. Kyseessä oli ensimmäinen EU:n valmistama yrittäjyyspoliittinen ohjelma [ii].

Nykyaikana yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen nähdään keskeiseksi julkisen vallan tehtäväksi. Yrittäjyyttä pyritään lisäämään myös järjestämällä siihen sopivaa koulutusta. Tavoitteena on, että yrittäjäksi ryhtyminen on helpompaa ja että oppilaitoksista valmistuneet ymmärtäisivät enemmän yrittäjyydestä ja sen merkityksestä.

Yrittäjyyskasvatuksen merkityksen lisääntyessä on tärkeää tuottaa opetukseen soveltuvaa opetusmateriaalia. ”Yrittäjät Suomessa” kirjaa voidaan hyödyntää monella tavalla yrittäjyysopetuksessa. Opiskelijat voivat esimerkiksi pitää sen pohjalta lukupiiriä ja käsitellä kirjaan sisältyviä pohdintakysymyksiä. Tällaisia menetelmiä onkin testattu Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa.

”Yrittäjät Suomessa” kirja tukee yrittäjyysopettajien yrittäjyyskasvatuksen perusosaamisen hallintaa sekä lisää yrittäjyyden perusosaamista. Kirjan sisältöön tutustumista suositellaan erityisesti niille opettajille, jotka ovat mukana yrittäjyyteen liittyvässä opetuksessa ja tarvitsevat lisätietoa yrittäjyydestä. Kirjan tarkoitus on luoda opiskelijoille yrittäjyysinspiraatiota. Yrittäjyyden kohtaamista ja sen merkityksen ymmärtämistä edesauttaa selkeä yleisesitys yrittäjyydestä.

 

Lopuksi

 

Kirjan tekemisen yhteydessä on paljastunut, miten monimuotoinen ilmiö yrittäjyys on. Kirja on yleissivistävä kuvaus yrittäjyydestä. Yrittäjyysopetuksen lisäksi on tärkeää, että kerätään ja saadaan tietoa yrittäjyyden yleisestä yhteiskunnallisesta merkityksestä ja siitä, miten yrittäjyys ilmiönä liittyy monenlaiseen yhteiskunnan toimintaan. Yrittäjätiedon levittämisessä on yleissivistävä tehtävä. Kirja sopii lukemistoksi kaikille liiketalouden kehityksestä ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

 

Kirjoittajan esittely

Kirjoittaja väitteli Jyväskylän yliopistosta liiketoimintahistorian alalta 4.5.2017, jonka jälkeen hän on toiminut tutkijatohtorina. Väitöskirjan nimi on Kasvun tekijät: Tutkimus Suomen teollistumisen ajan perustajayrittäjistä 1870–1990. Kirjoittaja oli tutkijana ja toimitussihteerinä Suomen taloushistoriallisen yhdistyksen ja SKS:n Suomen talouselämän vaikuttajat -hankkeessa, joka loi pohjan jatkotutkimustyölle. Kirjoittajalta on ilmestynyt aikaisemmin tänä vuonna kirja Liikemiehiä ja hyväntekijöitä: luovutetun Karjalan talousvaikuttajat (Otava).

 

—————————————————

 

 [i]. Tulevaisuuden työ on yhä enemmän yrittäjyyttä – koulutuksen yrittäjyyslinjaukset julki. Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.3.2017. https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tulevaisuuden-tyo-on-yha-enemman-yrittajyytta-koulutuksen-yrittajyyslinjaukset-julki

[ii]. Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma. Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0795&from=