Johanna Jansson

HRM practices in the era of remote work – Examining implications of the “new normal”  Henkilöstöjohtamisen käytännöt etätyön aikakaudella 

Covid-19-pandemia syöksi työelämän myllerrykseen etätyön nopean yleistymisen myötä keväällä 2020. Pandemia on laantunut, mutta sen työelämään jättämät jäljet vaikuttavat pysyviltä. Euroopan elinkeino- ja työolojen kehittämissäätiön ja Euroopan koulutussäätiön keväällä 2022 teettämässä kyselyssä kolmannes vastaajista oli tehnyt ainakin osittain etätöitä kuluneen kuukauden aikana, ja kaksi kolmesta vastaajasta haluaisi työskennellä etänä. Koska henkilöstöjohtamisen käytäntöjen (HR-käytäntöjen) tulisi heijastella toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia, organisaatioiden olisi päivitettävä nykyisiä käytäntöjään ja luotava uusia. 

Väitöskirjani tavoitteena on lisätä ymmärrystä HR-käytännöistä organisaatioiden sopeutuessa ”uuteen normaaliin”. Tarkastelen ilmiötä yleisesti työelämää koskevalla makrotasolla, organisaatiotasolla eli mesotasolla sekä yksittäisen HR-käytännön tasolla, mikrotasolla. Ensinnäkin väitöskirjassa yhdistyvät organisaatiosuunnittelun ja etätyön tutkimuskirjallisuus, mikä tuo esiin tarpeen sille, että HR-käytäntöjen tulisi soveltua samanaikaisesti sekä tietointensiivisen asiantuntijatyöhön että etätyöhön (makrotaso). Toiseksi tutkimus tarjoaa uutta tietoa siitä, miten organisaatiot ovat mukauttaneet HR-käytäntöjään etätyöhön ja työntekijöiden tarpeisiin soveltuviksi (mesotaso). Kolmanneksi tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miten etätyöympäristö on muokannut yhtä haastavimmista HR-käytännöistä, eli palautekäytäntöä esihenkilö-alaissuhteissa (mikrotaso). 

Tutkimuksellani on merkitystä myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tulokset ovat hyödyllisiä niin HR-ammattilaisille, esihenkilöille kuin työntekijöillekin, joilla kaikilla on tärkeä rooli organisaatioiden etätyökulttuurin kehittämisessä. 

Johanna Jansson


Kirjoittaja Johanna Jansson on Liikesivistysrahaston apurahoittama tohtorikoulutettava Vaasan yliopistossa henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmässä. HR-käytäntöjä makro- ja mikrotasolla tarkastelevat tutkimusartikkelit on julkaistu, ja mesotasoa käsittelevä artikkelikäsikirjoitus valmistuu vuoden 2024 aikana.