APURAHAKIERROS 2021 KANNUSTAA TUTKIMUSRYHMIÄ URAAUURTAVAAN TUTKIMUKSEEN (HAKU 1.6.–15.8.)

Hakemukset apurahakaudelle 2022─2024

Liikesivistysrahaston 2021 apurahakierroksella (hakuaika 1.6.–15.8.) tutkijoita kannustetaan uraauurtavien tutkimusten tekemiseen ja uusien aineistojen ja tietokantojen kokoamiseen ja hankintaan, tavoitteena tutkimuksen integroituminen innovaatioekosysteemeihin.

Tutkimusryhmän kolmivuotista apurahaa voivat hakea PI:n (Principal Investigator) johtamat henkilöryhmät. Huomioi ryhmän hakukriteerit:

  • PI (Principal Investigator) hankkeen vastuuhenkilönä on kotimaisen yliopiston tai muun host-organisaation palveluksessa. Apurahalla työskentelevät ryhmän tutkijat voivat olla lähtöisin useammasta kuin yhdestä organisaatiosta, mutta hankkeessa he liittyvät hakemuksen nimeämään host-organisaatioon. Tutkimusryhmien haussa ei käsitellä yhteisön tai konsortion hakemuksia. (Yliopisto voi yhteisönä hakea Liikesivistysrahastolta kohdeapurahaa enintään vuoden projektiin.)
  • Hakemuksen toimittaa PI, joka nimeää kaikki tutkimusryhmän jäsenet, näiden tehtävät ja ajankäyttöosuudet (esim. senioritutkijoiden rooli ja ajankäyttö). Poikkeuksena ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijat ryhmässä voidaan jättää nimeämättä (hakemuksessa ”N/A”). Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma on pituudeltaan 5–8 sivua. Suunnitelma sisältää osiot viestinnästä, julkaisuista sekä kansainvälisistä verkostoista.
  • Apurahanhaku tutkimusryhmän käyttötarkoituksessa on kolmivuotiskaudelle 2022─2024, jolle haettava apuraha on 150 000─300 000 euroa (50 000─150 000 euroa/vuosi). Liikesivistysrahasto voi myöntää kolmivuotisista hakemuksista myös lyhyempiä apurahakausia. Ensimmäisen vuoden suunnitelma ja budjetti kuvaillaan hakemuksessa ja liitteissä yksityiskohtaisesti.
  • Tutkimusryhmän käyttötarkoitukseen apurahaa hakevat valitsevat sähköisistä hakulomakkeista tutkimus- / työryhmän hakemuksen. Työskentelyapurahojen suuruudet seuraavat LSR:n kokopäiväisestä 12 kk:n työskentelystä ilmoittamaa apurahatasoa. Apurahat sisältävät työskentelystä koituvat kulut. (ks. myös yleiset hakuohjeet).
  • Hakemuksessa eritellään työskentelyosuudet ja tutkimusryhmän yhteiset kulut. PI ei voi työskennellä tutkimusryhmälle haetulla apurahalla (vain kuluosuudet ovat mahdollisia). Ryhmän jäsenten työskentelyosuudet ositetaan maksatuksessa tutkijoille henkilökohtaisina apurahoina. Yhteiset kulut ositetaan apurahan maksatuksessa host-organisaatiolle, mutta ne eivät pääsääntöisesti vastaa yliopistojen yleiskustannuslisiä.
  • Kiinnitä erityistä huomiota liitteissä yhden sivun (A4) projektiesitteeseen, josta ilmenevät tiivistetysti tutkimuskohde tai aihepiiri, tavoittelut tulokset ja niiden merkitys oman tieteenalan tutkimukselle, hyödyt liike-elämälle (erityisesti Suomessa) ja muu yhteiskunnallinen relevanssi sekä hankkeen kustannusarvio ja rahoitus.
  • PI:n ja ryhmän jäsenten CV:t oheistetaan hakemuksen liitteisiin yhtenä tiedostona.