Apurahan hakeminen

Yleistä

Hakemus laaditaan  sähköisessä apurahajärjestelmässä apurahakierroksen hakuaikana 1.6.─15.8. Hakijan tulee ensin rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. Haettavalle apurahalle valitaan yksi seuraavista käyttötarkoituksista:

 • Väitöskirja
 • Väitöskirjan jälkeinen tutkimus
 • Konferenssimatka
 • Tutkimusvierailu tai muu opintomatka
 • Konferenssin tai seminaarin järjestäminen
 • Ulkomainen tutkinto
 • Opetusaineiston valmistaminen
 • Muu käyttötarkoitus, mikä?

Aikaisemmat myönnetyt apurahat tai muille rahastoille jätetyt vielä ratkaisemattomat hakemukset tulee mainita hakemuksessa. Hakemus liitteineen toimitetaan vain sähköisesti. Hakemusjärjestelmä sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.8. klo 24 Suomen aikaa eikä hakemuksia voi muokata eikä lähettää enää sulkeutumisen jälkeen.

Työn ohjaajan lausunto

Tutkimushankkeen ohjaavan professorin lausunto on tärkeä varsinkin haettaessa apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Ohjaajan tulee antaa lausuntonsa sähköisessä lausuntojärjestelmässä viimeistään 22.8. Lausunto voi olla suomeksi tai englanniksi.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen oheistetaan numerojärjestyksessä liitteet 1─3. tai hakemuksesta riippuen liitteet 1.─4. Liitteet lisätään hakemukseen numeroidussa järjestyksessä, jotta hakemukselle voidaan taata asianmukainen käsittely. Liitteiden lukumäärä on rajattu neljään.

 1. Yhden sivun (A4) projektiesite*
 2. Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma (pituus 3─5 sivua, kolmivuotiset tutkimusryhmät 5─8 sivua)
 3. CV(t) (tutkimusryhmässä vastuuhenkilön ja ryhmän jäsenten CV:t yhtenä tiedostona; yhteisö tai yhteishanke/verkosto: hankkeen vastuuhenkilön CV)
 4. Hakemuksesta riippuen yksi seuraavista:
  – väliraportti (1 s.) haettaessa jatkorahoitusta Liikesivistysrahaston aiemmin tukemaan hankkeeseen
  – vastuujärjestäjän hyväksymisilmoitus tai kutsukirje jos konferenssi tai matka kohdistuu jo vuodelle 2020 (alk. 1.10.2020)
  – työ- tai koulutustodistus, jos hankkeelle erittäin olennainen (perus- tai jatkotutkintotodistuksia ei liitetä)

*Projektiesite avaa lukijalle tiivistetysti tutkimuskohteen tai aihepiirin, tavoittelut tulokset ja niiden merkityksen oman tieteenalan tutkimukselle, hyödyt liike-elämälle (erityisesti Suomessa) ja muun yhteiskunnallisen relevanssin sekä hankkeen kustannusarvion ja rahoituksen.

Hakemusten käsittely ja apurahapäätökset

Liikesivistysrahaston tieteellisten asiantuntijoiden ja aluetoimikuntien suorittama hakemusten arviointi toteutetaan vaiheittain hakemusvuoden syksyn aikana. Liikesivistysrahaston hallitus päättää apurahoista stipendivaliokunnan laatiman esityksen pohjalta marraskuussa, jonka jälkeen luettelo apurahoista julkaistaan rahaston verkkosivuilla kuukauden loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista lähetetään myös tiedote suurimpiin maakuntalehtiin. Apurahansaajille lähetetään myöntökirje. Liikesivistysrahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Apurahakauden kestot

Henkilökohtaista apurahaa voi hakea kerrallaan 4, 6, 9 tai 12 kk:n pituiseen apurahatyöskentelyyn. Tutkimusryhmässä jäsenten henkilökohtaisen työskentelyn osuudet voivat olla enintään 36 kk (kolmivuotiset hankkeet). Kohdeapurahoina voi hakea myös lyhyempiä kausia hakemusjärjestelmässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos apurahaa haetaan hankkeeseen, johon Liikesivistysrahasto on jo edellisellä kierroksella myöntänyt apurahan, on hankkeesta toimitettava väliraportti hakemuksen liitteenä. Väitöskirja- ja post doc -tutkijat voivat työskentelyn lisäksi hakea apurahaa yhtä konferenssia tai muuta opintomatkaa varten.

Haettavien apurahojen suuruudet

Liikesivistysrahaston vuoden 2020 apurahakierroksella haettavat kokopäivätoimiset 12 kk:n työskentelyapurahat ovat:

 • Väitöskirjatutkijat: 23 000 euroa
 • Post doc -tutkijat: 30 000 euroa
  Väitöskirja- ja post doc -tutkijat voivat hakea lisäksi yhtä konferenssi- tai matka-apurahaa erillisellä hakemuksella.
 • Tutkimusryhmän apuraha: 50 000─100 000 euroa / vuosi
  Mikäli ryhmä hakee tutkimusryhmän kolmivuotista apurahaa, haettava apurahasumma on 150 000─300 000 euroa. Hakemuksen toimittaa tutkimusryhmän johtaja (Principal Investigator). Tutkimusryhmän apurahaa voivat hakea vain saman organisaation palveluksessa olevat tutkijat.

Lue lisää kolmivuotisen hankkeen hakukriteereistä ja tutustu Melan julkaisemiin työryhmän vetäjän ohjeisiin

Työskentelyapurahojen suuruudet sisältävät apurahatyöskentelystä koituvat kulut. Myönnettävän apurahan suuruus riippuu tutkimussuunnitelman sisällöstä, mahdollisesta virka- tai opintovapaan pituudesta ja hakijan esittämästä muusta rahoitussuunnitelmasta. Kahden tai useamman organisaation yhteistyöhankkeessa haettavaan apurahaan tulee sisältyä myös henkilökohtaista apurahatyöskentelyä. Tutkimussuunnitelmassa on eriteltävä hakijan kohtuullisena pitämä summa, ja myönnettävä summa voi olla haettua pienempi. Työskentelyapurahat sisältävät lakisääteisen Myel-vakuutuksen osuuden.

KORONATILANTEEN HUOMIOINTI APURAHAKIERROKSELLA

Kierroksella on mahdollista hakea apurahaa kokonaan tai osittain etäyhteyksin tapahtuvaan konferenssimatkaan. Konferenssin tai seminaarin järjestämisen käyttötarkoituksessa pyrimme suosimaan perinteisen konferenssin järjestämistä, mutta ymmärrämme, että koronatilanteen takia virtuaalijärjestäminen tai hybridijärjestäminen, jossa osallistuminen tapahtuu sekä fyysisesti että matkustusrajoitusten takia verkon välityksellä, voi olla välttämätöntä. Yksi hakemus toteutusvaihtoehdoin riittää.

Muut hakukriteerit

Hakemuslomakkeella on rajallinen määrä erikoisrahastoja, joille hakemuksia voivat osoittaa erikoisrahastojen säännöissä vahvistettujen kriteerein mukaiset hakijaryhmät. Kierroksen hakuun on avattu myös määrätarkoituspooleja. Lue lisää hakukierroksen erikoisrahastoista.

Lue hyvän hakemuksen tunnusmerkeistä: Miten laadin hyvän hakemuksen Liikesivistysrahastolle?

Blogi

On tärkeää kertoa myös laajemmalle yleisölle mitä Liikesivistysrahaston myöntämillä apurahoilla saadaan aikaan. Tutkijan tulee pyydettäessä kirjoittaa hankkeestaan Liikesivistysrahaston blogissa. Blogi lisää hankkeen tunnettuutta ja näkyvyyttä kauppatieteiden laajassa verkostossa. Kirjoittajilta pyydetään ensimmäisen blogikirjoituksen yhteydessä lyhyt esittely itsestään ja tutkimuksestaan sekä hänen valokuvansa. Blogiin voi sisällyttää tekstiin sopivaa kuvitusta muulloinkin lähettämällä ne tekstin yhteydessä.

 

Yhteydenotot ja lisätietoja: apurahat(at)lsr.fi