Apurahahakemuksen toimittaminen

Hakukriteerit ja -ohjeet

Yleistä

Hakemus laaditaan  sähköisessä apurahajärjestelmässä apurahakierroksen hakuaikana 1.6.─15.8. Hakijan tulee ensin rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. Haettavalle apurahalle valitaan yksi seuraavista käyttötarkoituksista:

 • Väitöskirja
 • Väitöskirjan jälkeinen tutkimus
 • Tutkimusryhmä
 • Konferenssimatka
 • Tutkimusvierailu tai muu opintomatka
 • Konferenssin tai seminaarin järjestäminen
 • Ulkomainen tutkinto
 • Opetusaineiston valmistaminen
 • Muu käyttötarkoitus, mikä?

Aikaisemmat myönnetyt apurahat tai muille rahastoille jätetyt vielä ratkaisemattomat hakemukset tulee mainita hakemuksessa. Hakemus liitteineen toimitetaan vain sähköisesti. Hakemusjärjestelmä sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.8. klo 24 Suomen aikaa eikä hakemuksia voi muokata eikä lähettää enää sulkeutumisen jälkeen.

Työn ohjaajan lausunto

Tutkimushankkeen ohjaavan professorin lausunto on tärkeä varsinkin haettaessa apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Ohjaajan tulee antaa lausuntonsa sähköisessä lausuntojärjestelmässä viimeistään 31.8. Lausunto voi olla suomeksi tai englanniksi.

Hakemuksen painoalue

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n valtuuskunnan vahvistamat apurahatoiminnan painoalueet liittyvät toisiinsa. Hakija valitsee mielestään keskeisimmän painoalueen aiheelleen ja voi esittää myös  oman näkemyksensä sen sisältämästä painotuksesta. Apurahapäätös rekisteröidään hakijan valinnan mukaan. Ks. Liikesivistysrahaston painoalueet 2022.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen oheistetaan numerojärjestyksessä liitteet 1─3. tai hakemuksesta riippuen liitteet 1.─4. Liitteet lisätään hakemukseen numeroidussa järjestyksessä, jotta hakemukselle voidaan taata asianmukainen käsittely. Liitteiden lukumäärä on rajattu neljään.

 1. Yhden sivun (A4) projektiesite*
 2. Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma (pituus 3─5 sivua, kolmivuotiset tutkimusryhmät 5─8 sivua)
 3. CV(t) (tutkimusryhmässä vastuuhenkilön ja ryhmän jäsenten CV:t yhtenä tiedostona; yhteisö tai yhteishanke/verkosto: hankkeen vastuuhenkilön CV)
 4. Hakemuksesta riippuen yksi seuraavista:
  – väliraportti (1 s.) haettaessa jatkorahoitusta Liikesivistysrahaston aiemmin tukemaan hankkeeseen
  – vastuujärjestäjän hyväksymisilmoitus tai kutsukirje jos konferenssi tai matka tapahtuu jo vuonna 2022 (alk. 1.10.2022)
  – työ- tai koulutustodistus, jos se on hankkeen perustelulle erittäin olennainen (perus- tai jatkotutkintotodistuksia ei liitetä).

*Projektiesite avaa lukijalle tiivistetysti tutkimuskohteen tai aihepiirin, tavoittelut tulokset ja niiden merkityksen oman tieteenalan tutkimukselle, hyödyt liike-elämälle (erityisesti Suomessa) ja muun yhteiskunnallisen relevanssin sekä hankkeen kustannusarvion ja rahoituksen.

Apurahakauden pituus

Henkilökohtaista apurahaa voi hakea 4, 6, 9 tai 12 kk:n pituiseen apurahatyöskentelyyn. Apurahaa voi hakea myös alle 4 kk:n pituisiin hankkeisiin. Erikseen väitöskirja- ja post doc -tutkijat voivat hakea työskentelyapurahan lisäksi yhtä kohdeapurahaa konferenssia tai muuta opintomatkaa varten. Tutkimusryhmän jäsenten henkilökohtaisen työskentelyn osuudet voivat olla enintään 36 kk.

Haettavien apurahojen suuruudet

Liikesivistysrahaston vuoden 2022 apurahakierroksella haettavat kokopäivätoimiset 12 kk:n työskentelyapurahat ovat:

 • Väitöskirjatutkimus: 24 000 euroa.
 • Väitöskirjan jälkeinen tutkimus: 30 000 euroa.
  Väitöskirja- ja post doc -tutkijat voivat hakea lisäksi yhtä konferenssi- tai matka-apurahaa erillisellä hakemuksella.
 • Tutkimusryhmän kolmivuotinen apuraha: 150 000─300 000 euroa (n. 50 000─100 000 euroa/vuosi). Hakemuksen toimittaa tutkimusryhmän johtaja (Principal Investigator), ks. tutkimusryhmien hakuohjeet.

Työskentelyapurahat sisältävät lakisääteisen Myel-vakuutuksen sekä muut työskentelystä koituvat kulut. Muut kulut eritellään lomakkeella sekä  tutkimus- ja rahoitussuunnitelmassa. Myönnettävän apurahan suuruuteen vaikuttavat käyttötarkoituksen lisäksi mm. haettavan kauden pituus, mahdolliset virka- tai opintovapaat sekä hankkeen rahoitussuunnitelmasta ilmenevät muut rahoituslähteet. 

Muut hakukriteerit
 • Liikesivistysrahaston määrätarkoitusrahastojen säännöissä vahvistettuja kriteerejä noudattaen hakemuksen voi kohdistaa erikoisrahastolle tai niistä muodostetuille määrätarkoituspooleille, ks. erikoisrahastojen hakuohjeet.
 • Tutkimusryhmän PI voi toimittaa ryhmässä työskenteleville jäsenille aineiston alihankintana (esim. tilastot, markkinoiden/toimialan kehityksen analyysit). Muissa apurahoissa aineiston hankinta on tyypillisesti osa omaa työtä (laadulliset menetelmät).
 • Jos apurahaa haetaan hankkeeseen, johon Liikesivistysrahasto on jo edellisellä kierroksella myöntänyt apurahan, on hankkeesta toimitettava väliraportti hakemuksen liitteenä, ks. ohjekohta ”Hakemuksen liitteet”.
Koronapandemian huomiointi apurahakierroksella

Kierroksella on mahdollista hakea apurahaa kokonaan tai osittain etäyhteyksin tapahtuvaan konferenssimatkaan. Konferenssin tai seminaarin järjestämisen käyttötarkoituksessa pyrimme suosimaan perinteisen konferenssin järjestämistä, mutta ymmärrämme, että koronatilanteen takia virtuaalijärjestäminen tai hybridijärjestäminen, jossa osallistuminen tapahtuu sekä fyysisesti että matkustusrajoitusten takia verkon välityksellä, voi olla välttämätöntä. Yksi hakemus toteutusvaihtoehdoin riittää.

Hakemusten käsittely ja apurahapäätökset

Liikesivistysrahaston tieteellisten asiantuntijoiden ja aluetoimikuntien suorittama hakemusten arviointi toteutetaan vaiheittain hakemusvuoden syksyn aikana. Liikesivistysrahaston hallitus päättää apurahoista stipendivaliokunnan laatiman esityksen pohjalta marraskuussa, jonka jälkeen luettelo apurahoista julkaistaan rahaston verkkosivuilla kuukauden loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista lähetetään myös tiedote suurimpiin maakuntalehtiin. Apurahansaajille lähetetään myöntökirje. Liikesivistysrahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Blogi

On tärkeää kertoa myös laajemmalle yleisölle mitä Liikesivistysrahaston myöntämillä apurahoilla saadaan aikaan. Tutkijan tulee pyydettäessä kirjoittaa hankkeestaan Liikesivistysrahaston blogissa. Blogi lisää hankkeen tunnettuutta ja näkyvyyttä kauppatieteiden laajassa verkostossa. Kirjoittajilta pyydetään ensimmäisen blogikirjoituksen yhteydessä lyhyt esittely itsestään ja tutkimuksestaan sekä hänen valokuvansa. Blogiin voi sisällyttää tekstiin sopivaa kuvitusta muulloinkin lähettämällä ne tekstin yhteydessä.

Yhteydenotot ja lisätietoja: apurahat(at)lsr.fi