Heli Nissilä

The Emergence of Impact Investing as a New Market Category in the Nordics

Akuutit systeemiset ympäristö- ja yhteiskunnalliset ongelmat – kuten ilmastonmuutos, biodiversiteettikato ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset – herättävät lisääntyvää kiinnostusta liikkeenjohdollisina kysymyksinä. Yrityksiin kohdistuukin tänä päivänä kasvavia odotuksia sen suhteen, että ne auttaisivat ratkaisemaan näitä kiireellisiä ja viheliäisiä haasteita. Eräs uusi tapa, jonka kautta taloudellisia resursseja ohjautuu tuottamaan ekologisia ja yhteiskunnallisia lopputulemia, on vaikuttavuussijoittamisen nouseva markkina.

Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan investointipääoman tarkoituksenmukaista kohdentamista siten, että se tuottaa mitattavaa yhteiskunnallista ja ympäristönsuojeluun liittyvää arvoa – taloudellisten tavoitteiden ja hyötyjen ohella. Tutkin projektissani vaikuttavuussijoittamisen markkinan syntymistä ja muotoutumista organisaatiot ja johtaminen -tieteenalan näkökulmasta. Vaikuttavuussijoittaminen luo uusia käytänteitä ja organisoitumisen malleja, kun eri toimijat kuten rahoitussektori ja startup-yritykset liittyvät mukaan tähän uuteen ja vasta kehittymässä olevaan kestävän sijoittamisen markkinaan.

Tutkimusprojektini rakentuu kahden empiirisen ilmiön ympärille, jotka ovat keskeisiä vaikuttavuussijoittamisen markkinalla ja jotka samaan aikaan sisältävät mahdollisuuksia luoda uusia teoreettisia kontribuutioita kirjallisuuteen.

1. Tutkin ensiksikin sitä, miten eri toimijaryhmät ohjaavat päätöksentekoaan erilaisten eettisten jännitteiden vallitessa ja miten he antavat merkityksiä markkinoilla vallitseville jännitteille.

2. Lisäksi tarkastelen sitä, miten markkinatoimijat omaksuvat ja ottavat käyttöön uusia investointien arvottamiseen liittyviä käytänteitä ja periaatteita, jotka poikkeavat rahoitussektorin olemassa olevista ja vahvasti institutionalisoituneista toimintatavoista.

Tutkin vaikuttavuussijoittamisen markkinan kehittymistä Pohjoismaissa – Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa – jotka muodostavat yhtenäisen ja yhteiskunnallisesti edistyneen empiirisen asetelman tutkimukselleni. Akateemisten tavoitteiden lisäksi työni pyrkii vastaamaan käytännönläheisempään kysymykseen siitä, miten ja missä määrin vaikuttavuussijoittamista voidaan käyttää työkaluna erilaisten systeemisten ympäristö- ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.