Matias Kivikangas

Monitavoitteisen päätöksenteon psykologinen kuorma ja sen yhteys päätösten laatuun

Liikemaailman ja julkisen sektorin päätöksenteossa joudutaan varsin yleisesti harkitsemaan useita tavoitteita samanaikaisesti. Päätöksentekoon on tarjolla lukuisia tietokonepohjaisia apuvälineitä, joissa yleisesti käyttäjä joutuu vertailemaan lukuisia parittaisia vaihtoehtoja peräkkäin preferenssien selvittämiseksi. Tällaisten pienten päätösten toistuva tekeminen on kuitenkin päättäjälle raskasta, mitä ei tyypillisesti ole huomioitu.

Tekemämme kokeen avulla selvitimme, että kun tavoitteita on enemmän kuin 2–5, päätöksentekijä alkaa osin tiedostamatta jättää yhä useampia tavoitteista yksinkertaisesti huomiotta, koska niiden kaikkien huomioiminen on kognitiivisesti liian raskasta. Tutkimuksessamme analysoimme lisäksi psykofysiologisin mittauksin päätöksentekijän emotionaalisia ja kognitiivisia reaktioita (mm. aivosähkökäyrä ja silmänliikkeet). 

Hankkeen löydöksillä on suuria implikaatioita päätöksenteon apuvälineille, joiden toimintaperiaatteita ja käytännön toteutusta täytyy muuttaa, mikäli päätöksentekijä ei tosiasiassa huomioikaan suurinta osaa järjestelmään syötetyistä tavoitteista. Lisäksi tällä hetkellä järjestelmiä käyttävien on tärkeää tietää, että päätöksenteon laatu kärsii suuremmilla tavoitemäärillä, elleivät tavoitteet korreloi vahvan positiivisesti keskenään. Järjestelmää käyttävä ihminen voi kuvitella tekevänsä parempia päätöksiä ottamalla enemmän tavoitteita huomioon, vaikka tosiasiassa päätökset saattavat huonontua.