Mikko Ranta ja tutkimusryhmä

Harmonizing Profit and Planet: Koneoppimisen ja satelliittidatan integrointi ympäristölaskentatoimeen

Nykypäivän kehittyneissä talouksissa rahavirtojen liikkeet tunnetaan hyvin tarkasti. Tämän yhtenä mahdollistajana on hyvin arkinen asia, laskentatoimi. Yritysten yksityiskohtaiset ohjausjärjestelmät rahavirtojen seuraamiseksi ja kattavat raportointijärjestelmät antavat edellytykset yhteiskunnalle perusteelliseen talouden seurantaan. Ilmastonmuutoksen seurauksena näiden järjestelmien rinnalle on nousemassa ohjausjärjestelmät kestävyyden ja vastuullisuuden seuraamiseksi. Erityisesti ympäristöön keskittyessä tätä kutsutaan ympäristölaskentatoimeksi, joka pyrkii tasapainottamaan talouskasvua ekologisen kestävyyden kanssa. 

Koneoppiminen ja satelliittidata tarjoavat mahdollisuuksia ympäristövaikutusten seurantaan 

Toisin kuin rahavirtojen seuraaminen, kattava ympäristövaikutusten seuranta on huomattavasti monimutkaisempaa. Tutkimuksemme Vaasan yliopistossa yhteistyössä Dr. Mukesh Garg:n (Monash University, Australia) tutkimusryhmän kanssa kehittää ympäristölaskentatoimea tuomalla uusia tehokkaita työkaluja yritysten ohjausjärjestelmiin hyödyntämällä koneoppimista ja satelliittidataa. Tämä yhdistelmä mahdollistaa tarkemman, tietopohjaisen näkemyksen liiketoimintapäätösten ympäristövaikutuksista koko tuotantoketjussa ja auttaa vastaamaan EU-lainsäädännön tuomiin uusiin vaatimuksiin ympäristövaikutusten raportoinnissa. 

Satelliittidata tarjoaa ajantasaista tietoa yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksista liittyen päästöihin, veden laatuun, maankäyttöön, tavaroiden liikkeisiin ja moneen muuhun. Koneoppimisen kyky käsitellä suuria strukturoimattomia datamassoja tehokkaasti jalostaen niistä olennaisen informaation tarjoaa edellytykset hyödyntää satelliittidatan potentiaali. Tämä synergia lisää ympäristölaskentatoimen kattavuutta ja tarkkuutta tehden siitä tehokkaan työkalun kestävään päätöksentekoon. 

Tutkimuksemme keskittyy kahteen avainteollisuuteen, Euroopan terästeollisuuteen ja Australian kaivossektoriin. Molemmilla toimialoilla ei ole ainoastaan valtava taloudellinen merkitys kyseiselle maanosalle, vaan niillä on myös hyvin merkittävä ympäristöjalanjälki. Lisäksi ne ovat kiinteästi kytkeytyneet toisiinsa. Tutkimuksemme etsii ratkaisuja, miten erityisesti nämä kaksi teollisuudenalaa voisivat kehittää toimintaansa talouskasvun ja ympäristönsuojelun harmonisoimiseksi. 

Edistykselliset teknologiat ympäristölaskentatoimessa luovat tulevaisuuskestävän ympäristön ratkaisuja 

Ympäristölaskentatoimi, joka hyödyntää kehittyneitä teknologioita kuten koneoppiminen ja satelliittidata, on enemmän kuin työkalu, joka vastaa yhteiskunnan kiristyviin vaatimuksiin. Se on strateginen voimavara, joka tehostaa yritysten päätöksentekoa ja siirtymää kohti kestäviä käytäntöjä. Tutkimuksemme Vaasan yliopistossa pyrkii osoittamaan, kuinka tämä integroitu lähestymistapa voi edistää innovaatioita, parantaa yritysten taloudellista tilaa ja muokata globaalien teollisuudenalojen kestävyyttä. Se on sitoutumista tulevaisuuteen, jossa taloudellinen hyvinvointi ja ympäristövastuu elävät harmonisesti. Ottamalla käyttöön edistyksellisiä teknologioita ympäristölaskentatoimessa luomme pohjan kestävämmälle, vastuullisemmalle ja avoimemmalle yritysmaailmalle. 


KTT Mikko Ranta: Harmonizing Profit and Planet: A Geo-Informed Machine Learning for Environmental Accounting, Vaasan yliopisto, 150 000 € (apurahakierros 2023, 36 kk).

Kv-yhteistyö: Dr. Mukesh Garg, Monash University, Australia.