Hanna Silvola ja tutkimusryhmä

Tutkimuksen fokuksessa yritysvastuun taloudelliset vaikutukset

Yritysvastuu ja kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on ollut jo pitkään edelläkävijäyritysten agendalla. Julkisessa keskustelussa nousee voimakkaasti esille ilmastonmuutos ja maailmanlaajuinen koronapandemia: mitkä yritykset selviävät näistä kriiseistä voittajina luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kenen liiketoiminta kärsii? Kriisit ovat omiaan herättämään keskustelua yritysten vastuullisuudesta, koska silloin vastuullisuustavoitteiden mukainen toiminta todella punnitaan.

Yritysvastuuta on tutkittu viime vuosina lisääntyvissä määrin, mutta sen taloudellisten vaikutusten tutkimus on jäänyt vielä vähäiseksi. Yrityksissä vastuullisuus nähdään usein välittömänä kustannuksena, koska hyödyt realisoituvat usein vasta pidemmän ajan kuluessa.  Sijoittamisessa on perinteisesti keskitytty vastuullisuusriskien hallintaan ja sijoituskohteiden poissulkemiseen. Sen sijaan vastuullisuuden tuomista liiketoimintamahdollisuuksista ja tuottopotentiaalista ei ole tarpeeksi tutkittua tietoa.  Tutkimushankkeessamme tarkastellaan tätä yritysvastuun ja taloudellisen arvonluonnin yhteyttä. Yritysten vastuullisuutta arvioidaan ESG-tekijöillä eli ympäristöllisen, sosiaalisen ja hallintotapojen vastuun näkökulmista. Hankkeessamme tutkitaan muun muassa ESG-tekijöiden vaikuttavuutta yritysten taloudelliseen kannattavuuteen ja yksityissijoittajien sijoituspäätöksiin.

Kansainvälinen tutkimusryhmä

Yritysvastuu on globaali haaste ja sen ratkaisemisesta monikulttuurinen tiimimme on kiinnostunut. Vaikka kaikki tiimimme jäsenet ovatkin hankenilaisia, edustamme yhteensä seitsemää eri kansalaisuutta ja monilla on aidosti kansainvälinen ura. Hankkeessa työskentelevät lisäkseni post-doc tutkija Laura Arranz-Aperte, apulaisprofessori Othmar Lehner ja lehtori Eva Ström, jatko-opiskelijat Haroon Afzali, Qinglan Huang ja Jukka Kettunen sekä vierailevat professorit Bonnie Buchanan ja Georgios Voulgaris. Tiimipalavereissa, jotka koronakriisin myötä siirtyivät verkkoon, kukoistavat kulttuurien monimuotoisuus ja avoin innovatiivisuus. Kansainvälinen tutkijaryhmä on siis mahdollista rakentaa myös suomalaiseen yliopistoon.

Uuden tutkimustradition äärellä

Tutkimusryhmämme Hankenilla koostuu nuorista tutkijoista, jotka rakentavat akateemista uraa laskentatoimen ja yritysvastuun rajapintaan. Tutkimusalana yritysvastuu on pehmeämpi ja mittaaminen laadullisempaa kun taas laskentatoimea kuvaavat perinteisesti taloudelliset ja rahassa mitattavat asiat. Liikesivistysrahaston apuraha auttaa tiimiämme luomaan uutta tutkimussuuntausta, jossa nämä kaksi näkökulmaa yhdistyvät. Kun aikaisempaa tieteentraditiota ei juuri ole, saamme olla luomassa uutta tietoa, jossa yhdistyvät tieteen tekeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Meidän tutkijoiden näkökulmasta tämä on todella innostavaa.

Vaikutukset yhteisöön ja liike-elämään

Tuotamme uutta tietoa ilmiöön, joka on akuutti yrityksille, sijoittajille, lainsäätäjille ja muille sidosryhmille. Tutkimme lähinnä suomalaisia yrityksiä, jolloin tulokset hyödyttävät liike-elämää ja yritysten eri sidosryhmiä, kuten sijoittajia ja lainsäätäjiä. Tutkimusaineisto kattaa vastuu- ja tilinpäätösraportteja, kyselytutkimuksia ja haastatteluita.  Akateemisten tavoitteiden lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi EU:n Sustainable Finance -lakipaketin implementoinnissa. Olemme olleet aktiivisia puhujia seminaareissa ja tapahtumissa sekä kommunikoineet aikaisempia tutkimustuloksia mediassa. Myös Liikesivistysrahaston tuella toteutettava tutkimushankkeemme vastuullisuuden ja taloudellisen arvonluonnin yhteydestä tullaan viestimään liike-elämän toimijoille, kun tutkimustuloksemme valmistuvat.


Hanna Silvola

Kirjoittaja on laskentatoimen apulaisprofessori Hankenilla. Liikesivistysrahasto myönsi hänen johtamalleen tutkimushankkeelle ”Yritysvastuun ja taloudellisen arvonluonnin yhteys: Vastuullisen liiketoiminnan mittaaminen ja analysointi ESG informaation avulla” 200.000 euron tutkimusrahoituksen vuosille 2020─2022.