Anni-Kaisa Kähkönen ja tutkimusryhmä

Miksi moniportaisten hankintaketjujen vastuullisuuden varmistaminen on edelleen harvinaista?

Moniportaisten hankintaketjujen johtaminen on harvinaista samaan aikaan, kun vaatimukset hankintaketjujen johtamista ja vastuullisuuden varmistamista kohtaan lisääntyvät. Kansainväliset moniportaiset hankintaketjut aiheuttavat yrityksille haasteita, koska yritysten tulisi pystyä osoittamaan, että raaka-aineiden ja palveluiden alkuperä tiedetään ja että hankintaketju ja kaikki sen toimijat ovat vastuullisia.

Tutkimuksemme osoittaa, että hankintaketjun vastuullisuuden johtaminen on keskittynyt vahvasti ensimmäisen tason toimittajiin, jolloin ostava organisaatio kykenee johtamaan omia suoria toimittajiaan. Sen sijaan epäsuorien toimittajien johtaminen on vasta alkuvaiheessa useissa yrityksissä. Tutkimuksessamme olemme huomanneet, että syinä tähän voi olla esimerkiksi ostavan yrityksen resurssien puutteellisuus suhteessa suureen toimittajien määrään tai huono läpinäkyvyys ja informaation kulku hankintaketjujen monimutkaisuuden vuoksi. Tällaisissa tapauksissa yritykset joutuvat luottamaan toimittajien sanaan ja siihen, että toimittajan käyttämät toimittajat toimivat asetettujen vastuullisuusvaatimusten ja oletusten mukaan. Tällöin toimittajan valinta ja yhteistyö toimittajien kanssa nousevat tärkeään rooliin hankintaketjun vastuullisuuden edistämisen kannalta. Olemme kuitenkin huomanneet, että suomalaisyritykset tunnistavat hyvin roolinsa vastuullisuuden eteenpäin ajamisessa, ja yritysten pyrkimykset hankintaketjujen läpinäkyvyyden edistämiseen ovatkin nousseet tutkimuksessa vahvasti esille.

Läpinäkyvyys ja sen varmistaminen on tärkeässä roolissa monitasoisten hankintaketjujen johtamisessa. Hankintaketjun kartoittaminen ja sen avaaminen eri sidosryhmille on nykypäivänä tärkeää. Erinomainen ja julkisuudessakin ollut esimerkki hankintaketjun läpinäkyvyydestä on Kesko ja Keskon Tuotteiden jäljillä -sivusto, jonka kautta kuluttajat voivat tarkastella esimerkiksi tonnikalan tai ruusujen matkaa alkuperäisiltä toimittajilta kaupan hyllylle saakka. Hankintaketjun läpinäkyvyyden saavuttamiseen tarvitaan proaktiivista vastuullisuustyötä ja uusia teknologioita sekä moniportaista yhteistyötä hankintaketjun jäsenten kesken. Onkin selvää, että teknologian rooli läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden todentamisessa tulee olemaan tulevaisuudessa suuri.

Tutkimuksessamme olemme tarkastelleet myös yritysten välisten valta- ja vaikutussuhteiden roolia vastuullisten hankintaketjujen johtamisessa. Sillä, pystyykö esimerkiksi ensimmäisen tai toisen portaan toimittaja viemään vastuullisuusvaatimuksia eteenpäin kohti hankintaketjun alkuperää, voi olla suuri vaikutus brändiyrityksen vastuullisuusvaatimusten toteutumiseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että toimittajien vastuullisuusskandaalit heijastuvat brändiriskeinä tuotteita omalla brändillään myyvän yrityksen vastuullisuuskuvaan. Tämän vuoksi vastuullisuuteen liittyvien riskien hallinta korostuu. Vaikutusvaltaisemmilla yrityksillä on usein helpompaa saada vastuullisuusvaatimuksia eteenpäin hankintaketjussa ja tätä kautta hallita esimerkiksi riskejä. Tutkimuksessamme olemme huomanneet, että etenkin pidemmällä hankintaketjuissa olevilla yrityksillä on ollut haasteita esimerkiksi epätasapainoisten valta-asemien vuoksi, jotka voivat estää läpinäkyvyyden saavuttamista. Yksittäisten yritysten vaikuttamisen mahdollisuudet voivat olla pienet, jos toimittajat ovat hallitsevassa asemassa ja tällöin etenkin yhteistyö muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa on tärkeää. Yhteistyö voi tarjota keinoja ja mahdollisuuksia läpinäkyvyyden rakentamiseen ja vastuullisempaan toimintaan painostamiseen. Vaikka yrityksen koko ja suuret hankintavolyymit ovat usein merkittäviä tekijöitä, alustavien tulosten perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että pienemmilläkin yrityksillä on mahdollisuuksia vaikuttaa toimittajiinsa esimerkiksi erottautumalla vastuullisuuden edelläkävijänä tai hyödyntämällä tiettyjä yhteistyökäytänteitä.

Yrityksen koko hankintaketjun tai -verkoston toiminnalla on suuri vaikutus siihen, kuinka ketjun vastuullisuus ja läpinäkyvyys voidaan turvata. Jos ketjun yksi lenkki pettää, vaarantuu vastuullisuus koko ketjun osalta. Tämän vuoksi kaikkien hankintaketjun osapuolten osallistumista ja panosta vastuullisuuden edistämiseksi tarvitaan. Tutkimuksemme tarkoituksena onkin edelleen vastata jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin hankintaketjun läpinäkyvyydestä ja vastuullisuuden varmistamisesta moniportaisissa hankintaketjuissa tuottamalla uutta tutkimustietoa ja muodostamalla sen pohjalta strategioita, käytänteitä ja toimintatapoja organisaatioille ja hankintatoimen ammattilaisille.

Kirjoittajat: professori Anni-Kaisa Kähkönen ja väitöskirjatutkija Kati Marttinen
Kuva: KTT Anni-Kaisa Kähkönen / LUT-yliopisto, Hiski Hämäläinen


Anni-Kaisa Kähkösen tutkimusryhmälle myönnettiin syksyllä 2020 Liikesivistysrahaston 100.000 euron apuraha Tulevaisuuskestävä ympäristö -painoalueella. Tutustu rahaston painoalueisiin 2021 kierroksella.