Paula Erkkilä blir ordförande för Liikesivistysrahastos regionkommitté i Mellersta Österbotten

 

 

Som ny ordförande valde Liikesivistysrahastos regionkommitté i Mellersta Österbotten verkställande direktör Paula Erkkilä. Hon efterträder handelsrådet Martti Eurola, som länge innehaft uppdraget. Erkkilä inleder sitt arbete 1.10.2022.

Liikesivistysrahasto är en fond som grundades 1919 och vars syfte är att främja växelverkan mellan den ekonomiska forskningen och affärslivet. Med intäkterna från donationsmedlen beviljar fonden årligen cirka fem miljoner euro i stipendier på basis av ansökningar till företagsekonomer i olika skeden av sin karriär. Största delen av stipendierna används för akademisk forskning på doktors- och post doc-nivå. Dessutom stöder Liikesivistysrahasto också företagsekonomisk forskning och utbildning vid yrkeshögskolor med medel från de specialfonder som lämpar sig för detta. Dessutom är målet med de treåriga stipendierna för forskningsgrupper att öka forskningens genomslagskraft och samhörigheten.

Liikesivistysrahastos fokusområden i stipendieverksamheten: dataekonomi, ledarskapskompetens, affärskompetens, en framtidshållbar miljö, samt företagande, skalbarhet och tillväxt utgör en del av stödet för den finländska ekonomins tillväxt, företagsamheten och affärslivet på lång sikt. Ansökningstiden för stipendierna är årligen 1.6–15.8.

Liikesivistysrahasto har sammanlagt 16 verksamhetsregioner i Finland, vilka i regel motsvarar indelningen i handelskammarområden. Syftet med regionkommittéerna är att främja föreningens verksamhet och kännedomen om den inom dess eget område samt att stödja fondens verksamhet. Detta sker genom att man bidrar till värvningen av nya medlemmar och insamlingen av donationer. Regionkommittéerna tar också ställning till stipendieansökningar som kommer från deras område.

Erkkilä, som arbetar som verkställande direktör för Österbottens handelskammare, har deltagit i Liikesivistysrahastos regionkommitté i drygt fem år. – Jag upplever att jag i och med mitt omfattande näringslivs- och högskolenätverk har goda utgångspunkter för att öka kännedomen om fondens möjligheter i Mellersta Österbotten, säger Paula Erkkilä.

Erkkilä har disputerat i ekonomi vid Vasa universitet år 2012. – Genom min egen bakgrund känner jag väl till hur konkurrensutsatt forskningsfinansieringen är. Liikesivistysrahasto erbjuder utmärkta möjligheter att driva den ekonomiska forskningen framåt. Jag anser också att det är viktigt att fondens verksamhet stöder forskningsmålen hos experter som är anställda inom näringslivet, berättar Erkkilä.

Liikesivistysrahasto tackar den långvariga ordföranden för Mellersta Österbottens regionkommission Martti Eurola och önskar Paula Erkkilä varmt välkommen att leda fondens verksamhet i Mellersta Österbotten. – Paulas erfarenhet av akademisk forskning och hennes aktiva verksamhet i ledningen för Österbottens handelskammare ger enorma nya möjligheter att utöka stipendie- och donationsverksamheten lokalt i Liikesivistysrahastos region i Mellersta Österbotten, konstaterar Liikesivistysrahastos verkställande direktör Johanna Vesterinen.

 

Mer information:

Paula Erkkilä, paula.erkkila@kauppakamari.fi, 044 781 0704

Johanna Vesterinen, johanna.vesterinen@lsr.fi 045 874 2734

www.lsr.fi Twitter @liikesivistys
Facebook www.facebook.com/liikesivistys