Liikesivistysrahaston painoalueet 2024

Liikesivistysrahaston apurahatoiminnan painoalueet heijastavat nykyisen toimintaympäristön murrosta. Painoalueet liittyvät toisiinsa ja niiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. Tutkijoita kannustetaan uraauurtavaan tutkimukseen sekä uusien aineistojen kokoamiseen ja hankintaan, tavoitteena tutkimuksen integroituminen innovaatioekosysteemeihin.

 • Miten kehitämme johtamisen osaamista eri sektoreilla, yritysten lisäksi julkisissa organisaatioissa?
 • Miten etätyötä tulisi johtaa sekä operatiivisella että hallitustyöskentelyn tasolla?
 • Miten kehitämme riskienhallintaa?

 • Miten uusia liiketoimintamahdollisuuksia voidaan hyödyntää tehokkaasti?
 • Millä sisäisillä mekanismeilla yritykset uudistuvat?
 • Geopoliittiset haasteet. Miten voisimme paremmin ymmärtää ja hallita yritysten toimintaympäristön muutosta?

 • Digitalisaation, tekoälyn ja datan vaikutukset toimialojen dynamiikkaan
 • Kilpailupolitiikka ja sääntely
 • Yksityiset ja julkiset toimialat
 • Geopolitiikan aiheuttamat muutospaineet ja sen avaamat uudet mahdollisuudet
 • Vihreä siirtymä osana toimialojen dynamiikkaa ja kasvun ajurina

 • Miten liiketoimintaa voidaan kehittää kohti vastuullisuutta?
  • Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen yhteys liiketoimintaan: kiertotalouden tutkimus.
  • Miten edistetään teknologian ja kestävän kehityksen konvergenssia? Vihreä siirtymä ja sen rahoitus.
 • Miten normiympäristö kehittyy samanaikaisesti teknologian kanssa?
 • Huoltovarmuusriskianalyysien ja kyberturvallisuuden kehittäminen.

 • Kuinka startupeista syntyy pk-yrityksiä?
 • Rahoituksen rooli yrityksen alkuvaiheessa.
 • Miten yritykset saataisiin suurilukuisemmin kasvu-uralle ja skaalautumaan?
 • Miten luodaan yrittäjyysekosysteemejä?
 • Miten omistajuuden muutokset vaikuttavat eri tasoilla yritysten eri (kasvu)vaiheissa?

Painoalueet ovat apurahakierroksen 2024 valinnainen hakukriteeri.