Metsä-, bio- ja kiertotalous tulevaisuuskestävän ympäristön ja datatalouden painoalueilla (haku 1.6.–15.8.)

METSÄ-, BIO- ja KIERTOTALOUS -määrätarkoituspooli

Kiertotalous perustuu resurssien (tuotteet, materiaalit) uudelleenkäyttöön ja taloudessa toimivien, luontoon vaikuttavien järjestelmien uudistamiseen. Metsä- ja biotaloudella on keskeinen rooli kiertotalouden mallissa, joka voidaan jakaa biologiseen sykliin (esim. biokomposiitit) ja teknologiseen sykliin (esim. koneen osien uudelleenkäyttö). Liikesivistysrahaston tulevaisuuskestävä ympäristö -painoalueella poolin keskiössä ovat ilmastonmuutoksen, luontokadon sekä luonnonvarojen kestävän käytön yhteydet liiketoimintaan,  esimerkiksi puutavara- ja puupohjaisten rakennusmateriaalien toimialoja lähellä olevissa aiheissa uudenlaisen puurakentamisen mahdollistavat insinööripuutuotteet ja ligniinipohjaiset tuotteet. Datatalouden painoalueella kiinnostaviksi havaitaan fossiiliperäisen hiilidioksidin hallintaan liittyvät arvoketjujen muutokset (resurssi- ja energiatehokkuus) ja niiden mahdolliset yhteydet metsäraaka-aineiden teolliseen muuntamiseen korkean lisäarvon kuitutuotteiksi kestävällä teknologialla. Valmet Oyj:n rahaston erityisenä hakukriteerinä yksi apurahoista voidaan nimetä Jori Pesosen stipendiksi tutkimuksessa, joka edistää suomalaisen paperiteknologian viemistä maailmalle tai asiakasarvon kasvattamista ja asiakaskokemuksen parantamista paperiteollisuudessa.

 • kiertotalous, arvonluonti, kierrätysteknologiat, korkean arvon puu- ja kuitutuotteet, P2X, resurssitehokkuus
 • JEL-luokat:
  • L73 Forest Products
  • L74 Construction
  • L64 Other Machinery • Business Equipment
  • Q00 General
  • Q01 Sustainable Development
  • O14 Industrialization • Manufacturing and Service Industries • Choice of Technology
  • O32 Management of Technological Innovation and R&D
  • O33 Technological Change: Choices and Consequences • Diffusion Processes
  • O35 Social Innovation

HAKEMUKSET ARVIOIDAAN MYÖS YLEISIN HAKUKRITEEREIN.