TUTKIMUSRYHMIEN HAKUOHJEET

Liikesivistysrahaston apurahakierros 2020

Tutkimusryhmillä on apurahakierroksen 2019 linjauksia jatkaen mahdollisuus hakea Liikesivistysrahastolta kolmivuotista apurahaa. Apurahat myönnetään kaudelle 2021─2023. Tutkimusryhmät voivat myös edelleen hakea apurahaa 4─12 kk:n pituiseen hankkeeseen vuodelle 2021.

Huomioi erityisesti seuraavat tutkimusryhmän hakukriteerit:

  • Apurahoja voivat hakea vain saman organisaation palveluksessa olevat tutkijat. Erityisesti kolmivuotisissa hankeissa nimetty PI (Principal Investigator) on hakemuksesta vastuussa oleva henkilö ja edustaa hankkeen host-organisaatiota.  Tutkimusryhmän jäsenet voivat olla useammasta kuin yhdestä organisaatiosta, mutta heidän on oltava selvästi osa PI:n johtamaa ryhmää. Hakemuksen liitteeksi toimitettava tutkimus- ja rahoitussuunnitelma kertoo olennaiset sidokset.
  • Apurahakierroksella ei käsitellä konsortiohakemuksia (yliopisto yhteisöllisenä hakijana voi kuitenkin hakea kohdeapurahaa enintään vuoden pituiseen projektiin, johon voi kuulua aputyövoiman käyttöä).
  • Kolmivuotiseen hankkeeseen haettavan apurahan suuruus on 150 000─300 000 euroa. Yksittäisten hankevuosien osuudet apurahasta ovat tällöin 50 000─150 000 euroa.
  • Vuoden pituisissa tutkimushankkeissa haettavan apurahan suuruus on 50 000─100 000 euroa.
  • Tutkimusryhmän jäsenten työskentelyapurahojen osuudet hankkeessa seuraavat kokopäiväisestä 12 kk:n työskentelypäivärahasta ilmoitettua tasoa (ks. Haettavien apurahojen suuruudet).
  • Hakemuksen toimittaa tutkimusryhmän johtaja (Principal Investigator), joka hankkeen vastuuhenkilönä nimeää kaikki ryhmän jäsenet, näiden tehtävät ja ajankäyttöosuudet (esim. senioritutkijoiden rooli ja ajankäyttö). Poikkeuksena ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijat ryhmässä voidaan jättää nimeämättä (hakemuksessa ”N/A”).
  • Kolmivuotisen apurahahakemuksen liitteenä toimitetaan 5–8 sivun pituinen tutkimus- ja rahoitussuunnitelma, johon sisältyvät viestintä- ja julkaisusuunnitelmat ja kuvaus kansainvälisistä verkostoista. Tutkimusryhmän ensimmäinen hankevuosi tulee kuvailla yksityiskohtaisesti. Jos apurahaa haetaan yhden vuoden hankkeeseen, riittää tutkimussuunnitelman pituudeksi 3–5 sivua.
  • Kiinnitä erityistä huomiota liitteenä toimitettavaan yhden sivun (A4) projektiesitteeseen, jossa selostetaan tiivistetysti tutkimuskohde tai aihepiiri, tavoittelut tulokset ja niiden merkitys oman tieteenalan tutkimukselle, hyödyt liike-elämälle (erityisesti Suomessa) ja muu yhteiskunnallinen relevanssi sekä hankkeen kustannusarvio ja rahoitus.
  • Hakemuksen liitteisiin oheistetaan tutkimusryhmän johtajan ja jäsenten CV:t yhtenä tiedostona.

Tutkimusryhmälle myönnettävä apuraha sisältää hakemuksessa eritellyt apurahatyöskentelystä koituvat kulut ja tutkimusryhmän yhteiset kulut. Ryhmän yhteiset kulut voidaan apurahan maksatuksen yhteydessä osittaa hankkeen host-organisaatiolle, mutta ne eivät pääsääntöisesti vastaa yliopistojen yleiskustannuslisiä. Lue lisää Melan ohjeista työryhmän vetäjälle. Hankkeen johtaja vastaa mahdollisen aputyövoiman palkanmaksusta sivukuluineen. Hankkeesta on toimitettava Liikesivistysrahastolle väliraportti vuoden lopussa ennen seuraavan vuoden apurahanostoja.

Katso myös Usein kysytyt kysymykset -sivulta tarkempia selityksiä tutkimusryhmästä.