Ohjeet tutkimusryhmille

Liikesivistysrahaston apurahakierros 1.6.-15.8.2019

Vuoden 2019 apurahakierroksella tutkimusryhmillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea Liikesivistysrahastolta kolmivuotista apurahaa. Apurahat myönnetään kaudelle 2020-2022. Tutkimusryhmät voivat edelleen hakea apurahaa 4-12 kk pituiseen hankkeeseen vuodelle 2020.

Huomioi erityisesti seuraavat tutkimusryhmän hakukriteerit:

  • Apurahoja voivat hakea vain saman organisaation palveluksessa olevat tutkijat. Apurahakierroksella ei siis käsitellä konsortiohakemuksia.
    Tutkimusryhmän johtaja (PI) hakemuksesta vastuullisena henkilönä edustaa hankkeen host-organisaatiota. Apurahatutkijat voivat olla lähtöisin myös useammasta organisaatiosta, mutta heidän tulee selkeästi kuulua PI:n tutkimusryhmään. Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma on olennaista tietoa jäsenten sidoksista.
  • Kolmivuotiseen hankkeeseen haettavan apurahan suuruus on 150 000 – 300 000 euroa. Yksittäisten hankevuosien osuudet apurahasta ovat tällöin 50 000 – 150 000 euroa.
  • Vuoden pituisissa tutkimushankkeissa haettavan apurahan suuruus on 50 000 – 100 000 euroa.
  • Hakemuksen toimittaa tutkimusryhmän johtaja (Principal Investigator), joka hankkeen vastuuhenkilönä nimeää kaikki ryhmän jäsenet, näiden tehtävät ja ajankäyttöosuudet (esim. senioritutkijoiden rooli ja ajankäyttö). Poikkeuksena ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijat ryhmässä voidaan jättää nimeämättä (hakemuksessa ”N/A”).
  • Kolmivuotisen apurahahakemuksen liitteenä toimitetaan 5–8 sivun pituinen tutkimus- ja rahoitussuunnitelma, johon sisältyvät viestintä- ja julkaisusuunnitelmat ja kuvaus kansainvälisistä verkostoista. Tutkimusryhmän ensimmäinen hankevuosi tulee kuvailla yksityikohtaisesti. Jos apurahaa haetaan yhden vuoden hankkeeseen, riittää tutkimussuunnitelman pituudeksi 3–5 sivua.
  • Kiinnitä erityistä huomiota liitteenä toimitettavaan yhden sivun (A4) projektiesitteeseen, jossa selostetaan tiivistetysti tutkimuskohde tai aihepiiri, tavoittelut tulokset ja niiden merkitys oman tieteenalan tutkimukselle, hyödyt liike-elämälle (erityisesti Suomessa) ja muu yhteiskunnallinen relevanssi sekä hankkeen kustannusarvio ja rahoitus.
  • Hakemuksen liitteisiin oheistetaan tutkimusryhmän johtajan ja jäsenten CV:t yhtenä tiedostona.

Tutkimusryhmälle myönnettävä apuraha sisältää hakemuksessa eritellyt apurahatyöskentelystä koituvat kulut ja ryhmän yhteiset kulut. Lue lisää Melan ohjeista työryhmän vetäjälle. Hankkeen johtaja vastaa mahdollisen aputyövoiman palkanmaksusta sivukuluineen. Hankkeesta on toimitettava Liikesivistysrahastolle väliraportti vuoden lopussa ennen seuraavan vuoden apurahanostoja.

Vastauksia hakukierroksella yleisesti esitettyihin kysymyksiin on koottu apurahaneuvonnan Usein kysyttyihin kysymyksiin.