APURAHOJEN HAKUOHJEET

Hakuaika 1.6.-15.8.2024

Yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt voivat hakea apurahoja vuodelle 2025. Tutkimusryhmien haku on kolmivuotiskaudelle 20252027. Kauden temaattinen erikoishanke on Suomen kilpailukyvyn kehittämiselle tärkeä ”Innovaatiot, kaupallistaminen ja kasvu”.


Painoalue

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n valtuuskunnan vahvistamat apurahatoiminnan painoalueet ovat osa Suomen talouden kasvun, yrittäjyyden ja liike-elämän tukemista pitkällä aikavälillä. Painoalue on valinnainen kohta, ja hakija voi nimetä myös oman painotuksensa. Painoalue rekisteröidään hakijan valinnan mukaan.

👉 Lue lisää painoalueista


Teemahaku 2024: Innovaatiot, kaupallistaminen ja kasvu 

Liikesivistysrahaston temaattinen erikoishanke vuosille 2024-2026 on Suomen kilpailukyvylle tärkeä kehityskohde. Tavoitteena on tukea korkeatasoista kauppatieteellistä tutkimusta, joka liittyy erityisesti yritysten innovaatioiden ja palvelujen kaupallistamiseen sekä niiden onnistuneeseen skaalaamiseen kansainvälisillä markkinoilla. Hakija vastaa erikoishanketta koskeviin kysymyksiin hakulomakkeella. Muilta osin hakemus arvioidaan yleisin hakukriteerein.

👉 Lue lisää temaattisesta erikoishankkeesta


Tutkimusryhmähaku

Liikesivistysrahasto kannustaa tutkimusryhmiä tekemään uraauurtavaa tutkimusta sekä kokoamaan ja hankkimaan uusia aineistoja ja tietokantoja. Tavoitteena on, että tutkimus integroituu osaksi innovaatioekosysteemejä. Tutkimusryhmän kolmivuotista apurahaa voivat hakea PI:n (Principal Investigator) johtamat henkilöryhmät.

👉 Lue lisää tutkimusryhmän hakuohjeista


Erikoisrahastohaut

Erikoisrahastojen haussa hakijat voivat kohdistaa hakemuksensa valitsemalleen määrätarkoitusrahastolle tai -poolille, joista apurahoja myönnetään lahjoittajien asettamien kriteerien mukaisesti tiettyjen tutkimus- tai koulutusalojen hakijaryhmille.

👉 Lue lisää erikoisrahastojen hakuohjeista


Hakemuksen liitteet

Hakemuslomakkeiden tietoja täydentävät liitteet ovat olennainen osa hakemusta ja sen sisältöä. Kaikille hakijoille pakollisia ovat seuraavat kolme liitettä:

 • Projektiesite (1 sivu, A4): tiivistetysti hankkeen aihe, tavoittelut tulokset, merkitys tutkimukselle ja hyödyt suomalaiselle liike-elämälle (tai muu yhteiskunnallinen relevanssi) sekä kustannusarvio
 • Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma: Tutkimustyöskentelyyn apurahaa haettaessa suunnitelma noudattaa yleisiä tutkimussuunnitelman rakenteita. Kohdeapurahan suunnitelma sisältää hankkeen yksityiskohtaisen kuvauksen (esim. konferenssiesitelmästä abstrakti), merkityksen, tavoitteet ja saavutettavat hyödyt. Rahoitusosion tulee noudattaa hakemuslomakkeilla annettuja tietoja ja selvittää, mihin Liikesivistysrahaston apuraha hankkeessa kohdistuu. Tutkimustyöskentelyyn haettava vuosiapuraha on tarkoitettu tutkijan elinkustannusten kattamiseen apurahakaudella.
 • Hakijan CV: Henkilöhakija tai työryhmän vastuuhenkilö / tutkimusryhmän PI (oma ja ryhmän jäsenten CV:t yhtenä tiedostona) / yhteisön tai yhteishankkeen vastuuhenkilön CV. 

Työn ohjaajan lausunto

Tutkimusta ohjaavan professorin lausunto on tärkeä varsinkin haettaessa apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Ohjaajan lausunto tulee toimittaa lausuntojärjestelmässä viimeistään 31.8.2024. Lausunto voi olla suomeksi tai englanniksi.

Hakemuksen käyttötarkoitus

Yksityishenkilöt ja työryhmät voivat hakea työskentelyapurahoja väitöskirjaan tai väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen. Työskentelyapurahaa hakevat voivat lisäksi erillisellä hakemuksella hakea yhtä konferenssimatka-apurahaa. Tutkimusryhmä on erillinen käyttötarkoitus, jossa apuraha sisältää ryhmässä työskentelevät väitöskirja- ja post doc -tutkijat.

Kohdeapurahoja ovat konferenssimatkan lisäksi tutkimusvierailu tai opintomatka sekä konferenssin tai seminaarin järjestäminen. Erityisesti yhteisöt voivat hakea kohdeapurahoja konferenssien järjestämiseen. Hakija voi nimetä myös muun apurahan käyttötarkoituksen. Kannustamme kansainvälisen tutkimuskonsortion / -verkoston rakentamiseen, erityisesti tutkijoiden ja tutkimusryhmien kansainvälisen yhteistyön kautta.

Apurahakauden pituus

Apurahat myönnetään vuonna 2025 suoritettaville hankkeille työskentelyyn tai kohde- eli kuluapurahoina. Henkilökohtaisten apurahojen työskentelykaudet ovat 4–12 kuukautta. Tutkimusryhmien haku on 36 kuukauden pituiselle kaudelle 1.1.2025─31.12.2027. Tutkimusryhmän PI ilmoittaa kolmivuotiselle kaudelle suunnittelut jäsenten työskentelyosuudet, joiden kestot ovat 12–36 kuukautta.

Kohdeapurahoihin sisältyvät konferenssimatkat, konferenssien ja seminaarien järjestämiset ja tutkimusvierailut voivat tapahtua jo 1.10.2024 alkaen.

Haettavien apurahojen suuruudet

Liikesivistysrahaston vuoden 2024 apurahakierroksella haettavat kokopäivätoimiset 12 kk:n työskentelyapurahat ovat:

 • Väitöskirjatutkimus: 26 000 euroa.
 • Väitöskirjan jälkeinen tutkimus: 30 000 euroa.
  Väitöskirja- ja post doc -tutkijat voivat hakea lisäksi yhtä konferenssi- tai matka-apurahaa erillisellä hakemuksella.
 • Tutkimusryhmän kolmivuotinen apuraha: 150 000─300 000 euroa (50 000─150 000 euroa/vuosi). Hakemuksen toimittaa tutkimusryhmän johtaja (Principal Investigator).

Työskentelyapurahat sisältävät lakisääteisen Myel-vakuutuksen sekä muut työskentelystä koituvat kulut. Muut kulut eritellään lomakkeella sekä  tutkimus- ja rahoitussuunnitelmassa. Myönnettävän apurahan suuruuteen vaikuttavat käyttötarkoituksen lisäksi mm. haettavan kauden pituus, mahdolliset virka- tai opintovapaat sekä hankkeen rahoitussuunnitelmasta ilmenevät muut rahoituslähteet.

Muut hakukriteerit
 • Tutkimusryhmän hankesuunnitelma voi sisältää ryhmän aineistohankintoja (esim. tilastot, markkinoiden/toimialan kehityksen analyysit). Muissa apurahoissa aineiston hankinta on tyypillisesti osa omaa työtä (laadulliset menetelmät).
 • Jos apurahaa haetaan hankkeeseen, johon Liikesivistysrahasto on jo edellisellä kierroksella myöntänyt apurahan, on hankkeesta toimitettava väliraportti hakemuksen liitteenä.
 • Virtuaalikonferenssit: Konferenssin tai seminaarin järjestämisen käyttötarkoituksessa suosimme perinteisen konferenssin järjestämistä, mutta apurahan hakeminen virtuaali- tai hybridijärjestämiseen (osallistuminen sekä fyysisesti että verkon välityksellä) voi olla hakemuksen perusteluin välttämätöntä.
Hakemusten käsittely ja apurahapäätökset

Liikesivistysrahaston tieteellisten asiantuntijoiden ja aluetoimikuntien suorittama hakemusten arviointi toteutetaan vaiheittain hakemusvuoden syksyn aikana. Liikesivistysrahaston hallitus päättää apurahoista stipendivaliokunnan laatiman esityksen pohjalta marraskuussa, jonka jälkeen luettelo apurahoista julkaistaan rahaston verkkosivuilla kuukauden loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista lähetetään myös tiedote suurimpiin maakuntalehtiin. Apurahansaajille lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus.  Liikesivistysrahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Tutkijablogi

On tärkeää kertoa myös laajemmalle yleisölle mitä Liikesivistysrahaston myöntämillä apurahoilla saadaan aikaan. Tutkijan tulee pyydettäessä kirjoittaa hankkeestaan Liikesivistysrahaston blogissa. Blogi lisää hankkeen tunnettuutta ja näkyvyyttä kauppatieteiden laajassa verkostossa. Kirjoittajilta pyydetään ensimmäisen blogikirjoituksen yhteydessä lyhyt esittely itsestään ja tutkimuksestaan sekä hänen valokuvansa. Blogiin voi sisällyttää tekstiin sopivaa kuvitusta muulloinkin lähettämällä ne tekstin yhteydessä.

Yhteydenotot ja lisätietoja: apurahat(at)lsr.fi