Apurahat

Vuonna 1919 perustettu Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteellistä tutkimusta erityisesti liiketaloustieteiden aloilla. Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella vuosittain n. 3 miljoonaa euroa erityisesti väitöskirja- ja post doc -tutkimushankkeisiin, mutta ei perustutkintojen suorittamiseen. Henkilökohtaisten tutkimus- ja matka-apurahojen lisäksi tuetaan työryhmien, yhteisöjen ja yhteisöllisten ryhmien hankkeita. Liikesivistysrahaston erikoisrahastojen sääntöjä noudattaen tuetaan myös erityisiä kauppatieteiden ja toimialojen tutkimuksen ja koulutuksen hakijaryhmiä.

Apurahansaajat 2017

Liikesivistysrahaston tehtävänä on toimia lähellä liike-elämää ja rakentaa tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja liiketalouden koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palvelevaksi.

Apurahatoiminnan painoalueet

Apurahakierroksella sovelletaan rahaston hallituksen määrittelemiä linjauksia painoalueista:

• digitaalisuus liiketoiminnan edistäjänä
• yrittäjyys
• yritystoiminnan esteitä, normien identifioimista ja sääntelyä käsittelevät tutkimus- ja muut hankkeet
• toimialojen ja organisaatioiden uudistamiseen keskittyvä tutkimus
• yritysten johtaminen ja johtamiskoulutus

Liikesivistysrahaston painoalueet ovat tutkimus- ja muita hankkeita varten, jotka pitkällä aikavälillä avaavat uusia mahdollisuuksia Suomen talouden kasvun, yrittäjyyden ja liike-elämän tukemisessa.

Liikesivistysrahaston apurahojen hakuaika

Liikesivistysrahaston apurahojen haku on 1.6.-15.8. Hakukierroksesta ilmoitetaan rahaston verkkosivuilla ja suurimmissa päivälehdissä toukokuun loppupuolella. Apurahat julkistetaan joulukuun alkuun mennessä rahaston verkkosivuilla. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille kirjeitse.

Liikesivistysrahaston apurahojen kohteet

Apurahojen turvin suoritettavat tutkinnot, tieteenalat ja tutkimusteemat vaihtelevat, mutta jokainen tuettu kohde on osa suomalaista kauppatieteellistä tutkimusta tai liiketalouden koulutusta. Liikesivistysrahasto tukee erityisesti väitöskirja- ja post doc -vaiheen tutkimusta. Painoalueisiin on vastaanotettu hakemuksia vuoden 2016 kierroksesta lähtien ja ne päivitetään vuosittain ennen apurahakierroksen avaamista. Pitkäaikaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta tuetaan mm. Säätiöiden post doc -poolissa sekä SCANCOR post doctoral fellowship– ja Tutkijat maailmalle -ohjelmissa. Tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä edistävän Post Docs in Companies (PoDoCo) -poolin ohjelmassa Liikesivistysrahasto edistää akateemisen tutkimuksen kilpailukykyä ja suomalaisten yritysten strategista uusiutumista sekä nuorten tohtorien työllistymistä. Myös kansainvälistymistä edistäviä hankkeita ja opetusaineiston kehittämistä tuetaan. Apurahan saajan aiempi koulutus voi olla muulta alalta, eikä uusia tieteenrajat ylittäviä näkökulmia karteta.

Apurahoja myönnetään pääasiassa suomalaisille tutkijoille ja tutkimusryhmille ja kotimaisille yhteisöille. Ulkomaalaisten hakijoiden kohdalla on osoitettava selkeä affiliaatio suomalaiseen yliopistoon, tutkimusyhteistyö suomalaisen akateemisen yhteisön kanssa tai erityisen hyvin perusteltu näkymä siitä, miten tutkimus voi hyödyttää suomalaista liike-elämää.

Erikoisrahastojen säännöissä esitettyjä kriteerejä noudattaen apurahoja myönnetään myös erityisille hakijaryhmille (ks. hakuilmoitus).

Apurahoja ei myönnetä kotimaisiin tutkintoihin, esimerkiksi ekonomi-, tradenomi- ja KTM-tutkintojen suorittamiseen eikä pääsääntöisesti MBA-tutkintoihin. Kotimaisiin perustutkintoihin sisällytettävät vaihto-opinnot eivät ole apurahakohteita, kuten eivät myöskään yksittäiset kurssi-, tutustumis- tai harjoittelumatkat. Tämä rajoitus ei välttämättä koske yhteisöjen organisoimia projekteja, joiden rahoitusta harkitaan suunnitelman laadukkuuden pohjalta.

Apurahojen käyttöaika

Apurahoja myönnetään enintään 12 kk tieteelliseen työskentelyyn ja esim. konferenssimatkoihin. Nosto edellyttää apurahan maksuaikataulun yksilöivää maksusitoumusta, jonka apurahan saaja allekirjoittaa sähköisesti nostaessaan ensimmäistä erää. Apurahan nostaminen on aloitettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua myöntökirjeen päivämäärästä. Tämän jälkeen myöntöpäätös ei ole voimassa ja apuraha katsotaan peruuntuneeksi.

Liikesivistysrahaston apurahat myönnetään hakukierrosta seuraavalle kalenterivuodelle. Poikkeuksen muodostavat konferenssi- ja muut opintomatkat, jotka voivat ajoittua jo hakemusvuoden syksyyn alkaen 1. lokakuuta. Edellytyksenä on vastuujärjestäjän hyväksymisilmoitus tai kutsukirje. Huomaa kuitenkin, että apurahapäätökset tulevat myös matka-apurahojen kyseessä ollessa – myös jo syksyyn ajoittuvien – vasta joulukuussa.

Kalenterivuotta pidemmissä hankkeissa, kuten yleensä väitöskirjatutkimuksessa, edellytetään hankesuunnitelman lisäksi tutkimussuunnitelmaa vuositasolla. Keskeneräisten hankkeiden osalta on hakemuskierroksen yhteydessä toimitettava aina väliraportti. Hankkeen päätyttyä on viipymättä toimitettava loppuraportti, joka laaditaan sähköisessä apurahajärjestelmässä.

13.03.2018
Etelä-Karjalan aluetoimikunnan vuosikokous 15.3.2018
>> Lue lisää

01.03.2018
Tutkijat maailmalle -apurahat haettavissa 1.3.-2.4.2018
>> Lue lisää

01.03.2018
PoDoCo-ohjelman apurahat haettavana 1.3.-15.4.2018
>> Lue lisää